ข้อสอบการเติมคำ ชุดที่ 7

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. พิธีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี ในเดือนเมษายน ศกนี้ จะมีการ ....... ให้ประชาชนได้เห็นทั่วประเทศ
ก. ถ่ายเทป
ข. ถ่ายทอด
ค. ส่งทอด
ง. ถอดถ่าย

ข้อที่ 2. พระพุทธเจ้ามิได้ทรงมีพระประสงค์จะสอนปรัชญาโดยตรง แต่ทว่าสอน ................... เฉพาะที่ทรงเล็งเห็นว่าจะมี ............. ต่อการพ้นทุกข์เท่านั้น
ก. วิปัสสนา - โอกาส
ข. ปรัชญา - ประโยชน์
ค. แก้ปัญหา - ประโยชน์
ง. คนทั่วไป - โอกาส

ข้อที่ 3. เราควรจะ ...........ได้ว่า เรามีขุมความคิดที่ประมาณค่ามิได้ ............อยู่ในพระไตรปิฎก
ก. ดีใจ - ซ่อน
ข. ดีใจ - บรรจุ
ค. ภูมิใจ - ซ่อน
ง. ภูมิใจ - บรรจุ

ข้อที่ 4. แต่ ............ ล้ำค่านี้ ดูเหมือนจะมีสภาพเช่นเดียวกับ ............... ธรรมชาติของประเทศเรานั่นเอง
ก. ขุมความคิด - ขุมทรัพย์
ข. สมบัติ - ขุมทรัพย์
ค. ขุมทรัพย์ - ทรัพยากร
ง. ขุมทรัพย์ - สมบัติ

ข้อที่ 5. คือพวกเราได้รับผลประโยชน์กันเพียง ............ เราขาดเครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญ สำหรับ ............. เอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ เพื่อความเจริญของประเทศ
ก. เล็กน้อย - ขุดคุ้ย
ข. เล็กน้อย - ขุดค้น
ค. ผิวเผิน - ช่วยไม่ได้
ง. ผิวเผิน - ขุดคุ้ย

เฉลย

ข้อที่ 1. พิธีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี ในเดือนเมษายน ศกนี้ จะมีการ ....... ให้ประชาชนได้เห็นทั่วประเทศ
ก. ถ่ายเทป
ข. ถ่ายทอด
ค. ส่งทอด
ง. ถอดถ่าย

วิเคราะห์
ข้อนี้ ง่ายมาก เพราะ ทุกคนก็น่าจะได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว สำนวนที่ว่า “ถ่ายทอดสด” หรือ “ถ่ายทอดโทรทัศน์
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

ข้อที่ 2. พระพุทธเจ้ามิได้ทรงมีพระประสงค์จะสอนปรัชญาโดยตรง แต่ทว่าสอน ................... เฉพาะที่ทรงเล็งเห็นว่าจะมี ............. ต่อการพ้นทุกข์เท่านั้น
ก. วิปัสสนา - โอกาส
ข. ปรัชญา - ประโยชน์
ค. แก้ปัญหา - ประโยชน์
ง. คนทั่วไป - โอกาส

วิเคราะห์
ข้อสอบข้อนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลือกแล้ว ตัวเลือกสำหรับช่องว่างแรก มี 4 คำ  ตัวเลือกสำหรับช่องว่างที่ 2 มี 2 คำ
ระหว่างคำว่า “โอกาส” กับ “ประโยชน์” นั้น คำว่า “ประโยชน์” น่าจะถูกมากกว่า อย่างไรก็ดี เรามาดูความหมายจากพจนานุกรมกันก่อน
โอกาส น. ช่อง, ทาง; เวลาที่เหมาะ, จังหวะ.
ประโยชน์ น. สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ, เช่น ประโยชน์ของการศึกษาประโยชน์ของโรงเรียน.
จะเห็นว่า ในช่องว่างที่สอง คำที่ถูกต้องคือ “ประโยชน์
ดังนั้น คำที่จะต้องเลือกในช่องว่างแรกก็คือ “ปรัชญา” กับ “แก้ปัญหา” จะเห็นว่า คำว่า “ปรัชญา” น่าจะถูกมากกว่า
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

ข้อที่ 3. เราควรจะ ...........ได้ว่า เรามีขุมความคิดที่ประมาณค่ามิได้ ............ อยู่ในพระไตรปิฎก
ก. ดีใจ - ซ่อน
ข. ดีใจ - บรรจุ
ค. ภูมิใจ - ซ่อน
ง. ภูมิใจ - บรรจุ

วิเคราะห์
ข้อสอบข้อนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลือกแล้ว ตัวเลือกสำหรับช่องว่างแรก มี 2 คำ  คือ “ดีใจ” กับ “ภูมิใจ” ตัวเลือกสำหรับช่องว่างที่สอง มี 2 คำ คือ “ซ่อน” กับ “บรรจุ
ดูตัวเลือกสำหรับช่องว่างที่สองก่อน คำที่ถูกต้องคือ “บรรจุ
ส่วนตัวเลือกสำหรับช่องว่างแรก คำที่ถูกต้องก็คือ “ภูมิใจ
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.

ข้อที่ 4. แต่ ............ ล้ำค่านี้ ดูเหมือนจะมีสภาพเช่นเดียวกับ ............... ธรรมชาติของประเทศเรานั่นเอง
ก. ขุมความคิด - ขุมทรัพย์
ข. สมบัติ - ขุมทรัพย์
ค. ขุมทรัพย์ - ทรัพยากร
ง. ขุมทรัพย์ - สมบัติ

วิเคราะห์
ข้อสอบข้อนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลือกแล้ว ตัวเลือกสำหรับช่องว่างแรก มี 3 คำ  คือ “ขุมความคิด”, “สมบัติ” และ “ขุมทรัพย์” มีโอกาสถูกทั้ง 3 ข้อ เราจึงควรไปพิจารณาตัวเลือกสำหรับช่องที่สองก่อน
ตัวเลือกสำหรับช่องว่างที่สองก็มี 3 คำ  คือ “ขุมทรัพย์”, “ทรัพยากร” และ “สมบัติ 
จะเห็นว่า คำว่า “ทรัพยากร” มีโอกาสถูก เพราะ เราจะพบสำนวน “ทรัพยากรธรรมชาติ” อยู่เป็นประจำ
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

ข้อที่ 5. คือพวกเราได้รับผลประโยชน์กันเพียง ............ เราขาดเครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญ สำหรับ ............. เอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ เพื่อความเจริญของประเทศ
ก. เล็กน้อย - ขุดคุ้ย
ข. เล็กน้อย - ขุดค้น
ค. ผิวเผิน - ช่วยไม่ได้
ง. ผิวเผิน - ขุดคุ้ย

วิเคราะห์
ข้อสอบข้อนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลือกแล้ว เราควรเลือกพิจารณาคำสำหรับช่องว่างแรกก่อน เพราะง่าย  คำที่ถูกต้องคือ “เล็กน้อย
ดังนั้น ข้อ ค. กับ ข้อ ง. ผิดแน่นอน
สำหรับตัวเลือกที่เหลือ “ขุดคุ้ย” กับ “ขุดค้น” นั้น คำว่า “ขุดค้น” เป็นคำที่ถูกต้อง
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

ข้อสอบการเติมคำ ชุดที่ 4

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

1. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ ………… เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต
ก. โดยทั่วถึง
ข. โดยสม่ำเสมอ
ค. โดยเกี่ยวข้อง
ง. โดยกว้างขวาง

2. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย ….... กับน้ำและคนไทย ….... ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา
ก. ผูกพัน - ดำรง
ข. เกี่ยวข้อง - ของ
ค. สัมพันธ์ - ดำเนิน
ง. เกี่ยวพัน - พัฒนา

3. สมปอง ……… กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวม เพื่อไปทำงานใน ……. ที่สองของวันเสาร์
ก. ผัด - ผลัด
ข. ผลัด - ผัด
ค. ผัด - ผัด
ง. ผลัด - ผลัด

4.  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้รถบรรทุก ……… การจราจรและทำให้การเดินรถ …………..
ก. ขัดขวาง ติดขัด
ข. กีดขวาง ขัดข้อง
ค. ขัดขวาง ขัดข้อง
ง. กีดขวาง ติดขัด

5. การทำงานโครงการนี้ ……. จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ………… สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ก. ถึง - ก็
ข. หาก - จึง
ค. แม้ - แต่ก็
ง. แม้ว่า - แต่ก็ไม่

เฉลย

1. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ ………… เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต
ก. โดยทั่วถึง
ข. โดยสม่ำเสมอ
ค. โดยเกี่ยวข้อง
ง. โดยกว้างขวาง

วิเคราะห์
เมื่อพิจารณาตัวเลือกแล้ว “โดยทั่วถึง” กับ “โดยเกี่ยวข้อง” ไม่น่าจะถูก ดังนั้น ข้อ ก. กับข้อ ค. จึงผิดแน่ๆ
ต่อไป ต้องพึ่ง Google  ผมพบข้อความนี้ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภว่า การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ โดยกว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ช่วยให้บุคคล สามารถสร้างประโยชน์สุข สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง ทั้งแก่สังคม และบ้านเมือง อันเป็นที่พึ่งอาศัยได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ ตามความประสงค์ และกำลังความสามารถ โดยทั่วกัน

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.

2. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย ….... กับน้ำและคนไทย ….... ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา
ก. ผูกพัน - ดำรง
ข. เกี่ยวข้อง - ของ
ค. สัมพันธ์ - ดำเนิน
ง. เกี่ยวพัน - พัฒนา

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์และตัวเลือกแล้ว เฉพาะตัวเลือกที่จะเติมในช่องแรกแล้ว เห็นว่า ความหมายใกล้เคียงกัน 
เราจึงมาดูตัวเลือกที่จะเติมช่องที่สองก่อน
จะเห็นว่า คำว่า “ของ” กับ คำว่า “ พัฒนา” ไม่เข้ากับเนื้อความ ดังนั้น ข้อ ข. กับ ข้อ ง. ผิดแน่นอน
ระหว่างข้อ ก. กับข้อ ค.  เมื่อค้นใน Google แล้ว ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

3. สมปอง ……… กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวม เพื่อไปทำงานใน ……. ที่สองของวันเสาร์
ก. ผัด - ผลัด
ข. ผลัด - ผัด
ค. ผัด - ผัด
ง. ผลัด - ผลัด

วิเคราะห์
โจทย์อย่างนี้ ต้องพึ่งพจนานุกรมอย่างเดียว

ผัด ก. เอาสิ่งที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีนํ้ามันหรือนํ้าเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วพลิกกลับไปมาจนสุก เช่น ผัดข้าว ผัดหมี่, เรียกอาหาร ที่ทําด้วยวิธีการเช่นนั้น เช่น ข้าวผัด หมี่ผัด; ย้ายไปย้ายมา, หมุน ไปมา, ล่อให้ไล่; ขอเลื่อนเวลาไป เช่น ผัดวัน ผัดหนี้; เอาแป้งลูบ ที่หน้าเพื่อให้นวล เช่น ผัดหน้า.
ผลัด [ผฺลัด] ก. เปลี่ยนแทนที่ เช่น ผลัดเสื้อผ้า ผลัดเวร ผลัดใบ ผลัดขน. น. ลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวรยาม เช่น เปลี่ยนเวรวันละ ๓ ผลัด.

ดังนั้น ข้อถูกสำหรับนี้ คือ ข้อ ง.

4.  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้รถบรรทุก ……… การจราจรและทำให้การเดินรถ …………..
ก. ขัดขวาง ติดขัด
ข. กีดขวาง ขัดข้อง
ค. ขัดขวาง ขัดข้อง
ง. กีดขวาง ติดขัด

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์และตัวเลือกแล้ว เฉพาะตัวเลือกที่จะเติมในช่องแรก ถ้าติดตามข่าวจราจรมาโดยตลอดก็พบศัพท์ว่า “กีดขวางการจราจร” อยู่เป็นประจำ
ดังนั้น ข้อ ก. กับ ข้อ ค. ผิดแน่ๆ
ต่อไปคำว่า “ติดขัด” กับ “ขัดข้อง” นั้น เราจะลองมาดูความหมายจากพจนานุกรมประกอบด้วย

ขัดข้อง ก. ไม่ยอมให้ทํา, ไม่ตกลงด้วย, ติดขัด.
ติดขัด ก. ขัดข้อง.

เมื่อดูความหมายจากพจนานุกรมก็ทำให้ปวดหัวขึ้นไปอีก  เรามาลองค้นดูใน Google

ความรู้เรื่องจราจร: การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด
ส่งผลให้การเดินรถในถนนสายดังกล่าวติดขัดเป็นระยะเวลานาน
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดไม่อนุญาตให้จอด รับ-ส่ง บริเวณไหล่ทาง
สาเหตุของการจราจรติดขัด – ปัญหาการจราจร
การเดินรถเสียบบนท้องถนนสร้างความติดขัดต่อการจราจรเสมอ ...
ทดลองเดินรถบีอาร์ทีฟรีวันแรกการจราจรติดขัด คมชัดลึก : ภูมิภาคประชาคม ...
สรุปสาเหตุที่ทำให้การจราจรติดขัด

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.

5. การทำงานโครงการนี้ ……. จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ………… สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ก. ถึง - ก็
ข. หาก - จึง
ค. แม้ - แต่ก็
ง. แม้ว่า - แต่ก็ไม่

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์และตัวเลือกแล้ว เฉพาะตัวเลือกที่จะเติมในช่องแรก จะเห็นว่า ข้อความจะต้องแย้งกัน
ต่อไป เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่จะเติมในช่องที่ 2 คำว่า “ก็”, “จึง” และ “แต่ก็” ให้ความหมายที่สอดคล้องกัน ไม่แย้งกัน

ดังนั้น ข้อที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ง.